hypopharyngeal kreftbehandling (pdqто): behandling [] -trinns iv hypopharyngeal kreft

Resectable hypopharyngeal Cancer

Forekomst og Mortalit; Estimert nye tilfeller og dødsfall fra leveren og intrahepatisk gallegang kreft i USA i 2014: [1; Nye tilfeller: 33,190; Dødsfall: 23.000; Leverkreft (HCC) er relativt uvanlig i USA, selv om forekomsten er økende, hovedsakelig i forhold til spredning av hepatitt C virus (HCV). [2] HCC er den vanligste solide svulst på verdensbasis og den tredje største årsaken av kreftrelaterte dødsfall [3,4.; Både lokale forlengelse …

Detaljer om kirurgiske prosedyrer og deres modifikasjoner av strålefelt eller doseringsplaner ikke er spesielt utpekt her på grunn av legitime variasjoner i teknikker som, ifølge ulike retrospektive data, gir like overlevelses resultater i ulike behandlingssentre. Denne pasientgruppen bør forvaltes av kirurger og stråling onkologer som er dyktige i flere prosedyrer og teknikker tilgjengelig, og som er aktivt og ofte involvert i omsorgen for disse pasientene.

Standard behandling